Img Img Img Img Img

Kdo jsme

          Domov Sluneční dvůr je příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem, která poskytuje pobytové sociální služby podle §48 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Organizace poskytuje tyto pobytové sociální služby dospělým ženám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. A to formou bydlení ve dvou pavilonech nebo bydlení ve skupinových bytech. Domov Sluneční dvůr je jako jedno ze dvou zařízení v Libereckém kraji zařazeno do pilotního projektu „Transformace poskytování sociálních služeb“, který je realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s kraji ČR.

          Přednostně jsou přijímané osoby, které mají bydliště v Libereckém kraji nebo s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj.

Něco o nás

img

Poslání

,, Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.'' Důraz je převážně kladen na individuální potřeby, podporu a pomoc, kterou potřebují klientky při naplňování svých potřeb a osobních cílů…

img

Cíle

Zrealizovat proces: „Transformace poskytovaných sociálních služeb“. Podporovat klientky v začleňování do běžné populace a v souladu s tím je motivovat k činnostem, které tomuto napomáhají…

img

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří ženy od 27 do 80 let věku, které mají z důvodu mentálního postižení popř. dalšího přidruženého postižení, sníženou soběstačnost a jsou tak závislé na úplné pomoci či dopomoci jiné fyzické osoby…

img

Kapacita zařízení

Zařízení poskytuje sociální služby v současnosti 49 klientkám. Tento počet je zapsán a schválen v transformačním plánu.

Domov Sluneční dvůr, p. o. je zařazen do projektu Transformace sociálních služeb v Libereckém kraji a tudíž do konce tohoto projektu nebude přijímat nové žadatele o službu, ale bude nadále přijímat Žádosti o poskytnutí sociálních služeb.
logo
Provoz Domova Sluneční dvůr, p.o., je financován za podpory dotačních programů MPSV, provozního příspěvku zřizovatele - Libereckého kraje a příjmů z vlastní činnosti.

Náhled z fotogalerie